PROJEKČNÍ SLUŽBY PRO VÁS ZAJIŠŤUJE

Tým cca 15 zkušených odborníků – projektantů, technologů, energetiků, statiků, kteří mají na svém kontě v souhrnu stovky projektů a realizovaných staveb.

Projektujeme ve 3D BIM.

STUPNĚ DODÁVANÝCH PROJEKČNÍCH SLUŽEB

 • 1
  Architektonické návrhy
  Zahrnuje zapracování klientových požadavků do architektonického návrhu. Výstupem je studie usazení, 2D studie, 3D studie a vizualizace projektu.
 • 2
  Dokumentace pro povolení stavby
  Dokladuje podrobné, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení projektu a definuje požadavky klienta.
 • 3
  Dokumentace k provedení stavby
  Umožňuje dodavateli stavbu provést. V této části dokumentace jsou přesně specifikovány materiály, použité dodavatelem spolu s počtem a výměrami jednotlivých materiálů a zařízení. Klient má přesně definovaný rozsah všech dodávek (materiálů, zařízení, prací atd.) od dodavatele a má nad nimi přímou kontrolu.

NAŠE PROJEKČNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ

ELEKTRO V ČÁSTI ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ A SLABOPROUDU

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dapibus fermentum ipsum. Vivamus ac leo pretium faucibus. Curabitur bibendum justo non orci.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan.
 • Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.

SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK

 • Nabízíme zpracování odborného posudku denního osvětlení, proslunění bytů a oslunění venkovních zařízení.

 • Studie denního osvětlení zahrnuje výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů, rodinných domů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)

 • Studie zastínění a oslunění zahrnuje stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu - studie zastínění domu a pozemku

AKUSTICKÉ POSUDKY

 • Hluk z dopravy a protihlukové clony.
 • Hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí.
 • Vzduchotechnická a chladící zařízení, výtahy, trafostanice.
 • Hluk z provozoven.
 • Hluk ze stavební činnosti.
 • Stavební akustika - neprůzvučnosti konstrukcí.
 • Prostorová akustika - doba dozvuku, řešení interiérů.

ENERGETICKÝ AUDIT

 • Stručně řečeno je energetický audit soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství.
 • Součástí auditu je návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

PROJEKTY TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ BUDOV

 • vzduchotechnika
 • vytápění a chlazení
 • zdravotechnika
  • rozvody vody
  • odpadní voda, kanalizace
 • plynovod

PORADENSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

 • poradíme vám s výběrem pozemku nejen pro rodinný dům
 • můžete s námi konzultovat rekonstrukci či přístavbu

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO DOTACE

 • na základě zkušeností s dotačním programem Zelená úsporám, zajistíme všechny podklady pro podání žádosti o dotaci

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

 • Zajistíme pro vás požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení.
 • V požárně bezpečnostním řešení je řešena koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Mimo jiné jsou zde také stanoveny požadavky na vybavení stavby hasicími přístroji – jejich počet, druhy a rozmístění.
 • Požárně bezpečnostní řešení se předkládá orgánu státního požárního dozoru k posouzení.
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

 • Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.

 • Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

 • Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

TEPELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK

 • posouzení způsobu zateplení, návrh vhodného zateplovacího systému
 • vypracování odborného posudku pro potřeby Programu Zelená úsporám
 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění dle TNI 73 0329 (rodinné domy), TNI 73 0330 (bytové domy)
 • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov, výpočet součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí U (W/m2.K)

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 • Dodáváme projekty stavebního řešení objektů včetně stavebních detailů.

ELEKTRO V ČÁSTI SILOVÝCH OBVODŮ

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dapibus fermentum ipsum. Vivamus ac leo pretium faucibus. Curabitur bibendum justo non orci.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan.
 • Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.