KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY

Pro klienta připravíme projekt od návrhu, přes dokumentaci k povolení stavby až po kompletní dokumentaci k provedení stavby.

AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

Za každým naším projektem si 100% stojíme a jsme připraveni uhlídat jeho reálné stavební provedení přímo v terénu.

STAVEBNÍ INŽENÝRING

Dílo se podaří pouze tehdy, bude-li vše na sebe plynule navazovat. Zajistíme pro klienta nezbytná povolení a vyjádření bez průtahů.

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY, HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

CO ŘEŠÍME?

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dodáváme projekty stavebního řešení objektů včetně výkresů stavebních detailů ve všech stupních projektové dokumentace, která splňuje vyhlášku č.62/2013.

STATICKÉ POSUDKY STAVEB

Poskytujeme posudky a návrhy konstrukcí, statické výpočty, zpracování projektové dokumentace stavebních zakázek. Posudky splňují požadavky platných ČSN a ČSN EN a jsou kvalitním podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace.

PORADENSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Poradíme vám s výběrem pozemku pro pasivní, nízkoenergetický nebo i bytový dům. Stejně tak s námi můžete konzultovat rekonstrukci či přístavbu.

PROJEKTY STAVEBNÍCH ZÁKLADŮ A PŘÍPOJEK

Vypracujeme projektovou dokumentaci pro základovou desku, projekty přípojek kanalizace, vody, elektra, plynu a projekt vjezdu.

PROJEKTY TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV

V rámci TZB projektujeme vzduchotechniku, vytápění, chlazení, rozvody vody, rozvody kanalizace a plynovod.

TERMOVIZE STÁVAJÍCÍCH STAVEB

Provádíme termovizní měření novostaveb, stávajících staveb a rekonstrukcí, které odhalí chyby v provedení zateplení či prokáží potřebu provedení zateplení.

ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM

Vypracujeme projektovou dokumentaci elektroinstalace (zásuvky, osvětlení, stínění,...) a systému ochrany před bleskem.

SLABOPROUDÉ A DATOVÉ INSTALACE

Vypracujeme projektovou dokumentaci pro slaboproudé rozvody, datovou infrastrukturu a systémy měření a regulace.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV

Navrhujeme a projektujeme systém inteligentního řízení budov. Umožníme vám řídit osvětlení, stínění, vytápění, chlazení, větrání, ovládání spotřebičů, multimédií atd.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Vyhodnocujeme energetickou náročnost budov podle energie spotřebované při standardizovaném provozu. V případě potřeby navrhneme opatření snižující její celkovou energetickou náročnost.

ENERGETICKÝ AUDIT

Provádíme energetické audity, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a navrhujeme opatření pro energetické úspory. Výpočty provádíme dle TNI 73 0329 (rodinné domy), TNI 73 0330 (bytové domy).

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO DOTACE

Na základě zkušeností s dotačním programy (Zelená úsporám, kotlíková dotace, atd.) zajistíme všechny podklady pro podání žádosti o dotaci a postaráme se o hladký průběh jejího vyřízení.

SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK

Výpočty a měření denního, umělého a nouzového osvětlení. Návrhy osvětlení pro průmyslové aplikace, bytovou výstavbu a rodinné domy. Návrhy revitalizací osvětlení za účelem snížení provozních nákladů.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby bude vypracována dle platné legislativy a připravena k předložení příslušnému orgánu.

AKUSTICKÉ POSUDKY

Měřením i výpočtem stanovíme akustické posudky neprůzvučnosti konstrukcí nebo hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí např.: vzduchotechnických a chladících zařízení

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Vodovody, studny, vodojemy, úpravny

ODPADNÍ VODY

Nakládání s komunálními splaškovými a průmyslovými odpadními vodami včetně čistíren odpadních vod

SRÁŽKOVÉ VODY

Nakládání a odvádění srážkových vod včetně retenčních prvků, zasakovacích systémů, odlučovačů ropných látek

PLYNOVODY

STL, NTL plynovody, regulační stanice

KOMUNIKACE

Komunikace všech tříd, zpevněné plochy a parkoviště

ZEMNÍ ÚPRAVY

Veškeré typy zemních úprav

VODNÍ PLOCHY

Malé vodní nádrže, rybníky

VODNÍ TOKY

Úpravy vodních toků

SKLÁDKY

Technické zařízení pro ukládání odpadů

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zakázky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby